Bookshop USA Translation
 
  Korean Booklist News & Notice Site Map
 (0)
 
Total KRW 0
 Prices are tax excluded  
 
 
 
HOME > BOOK SHOP > LANGUAGE    
 
Letter of Korean Language : Proper Usage of Hangeul
Price per Unit (piece): KRW 13,000
USD 9.62
Author: Hyee Suk Kang
Publisher: Sotong
Pub. Date: Dec 2014
Pages: 282
Cover: Softcover
Dimensions (in inches): 6 x 8.3 x 0.6
ISBN: 9788993454888
Language: Korean
Quantity:     
 
   
 
  Send to a friend
  Print
 
 
 

CONTENTS

머리말 …………………………………………………………………………8
1. ‘워크숍’과 ‘*워크샵’ …………………………………………………………… 10
2. ‘콘텐츠’와 ‘*컨텐츠’ …………………………………………………………… 12
3. ‘슈퍼마켓’과 ‘*수퍼마켓/*슈퍼마?’ …………………………… 14
4. ‘메시지’와 ‘*메세지’ …………………………………………………………… 16
5. ‘서머 타임’과 ‘*썸머 타임’ …………………………………………… 18
6. ‘삼가다’와 ‘*삼가하다’ …………………………………………………… 20
7. ‘파이팅’과 ‘*화이팅~*홧팅’ …………………………………………… 22
8. ‘취업률’과 ‘*취업율’ …………………………………………………………… 24
9. ‘충원율’과 ‘*충원률’ …………………………………………………………… 26
10. ‘인턴십’과 ‘*인턴쉽’ ………………………………………………………… 28
11. ‘-로서’와 ‘-로써’ ……………………………………………………………… 30
12. ‘샛바람’과 ‘새바람’ ……………………………………………………… 32
13. ‘장맛비’와 ‘*장마비’ ……………………………………………………… 34
14. ‘갈맷빛’과 ‘*갈매빛’ ………………………………………………………… 37
15. ‘개수(個數)’와 ‘*갯수’ ……………………………………………………… 39
16. ‘뒤풀이’와 ‘*뒷풀이’ ………………………………………………………… 41
17. ‘절체절명’과 ‘*절대절명’ ………………………………………………… 43
18. ‘엑센추어’와 ‘*엑센츄어’ ………………………………………………… 46
19. ‘프로’와 ‘퍼센트’ ……………………………………………………………… 48
20. ‘계좌’와 ‘*구좌’ ……………………………………………………………… 50
21. ‘될게요’와 ‘*될께요’ ………………………………………………………… 52
22. ‘고이’와 ‘*고히’ ……………………………………………………………… 54
23. ‘표표히’와 ‘*표표이’ ………………………………………………………… 57
24. ‘담그다’와 ‘담다’ ……………………………………………………………… 60
25. ‘담가’와 ‘*담궈’ ……………………………………………………………… 63
26. ‘잠가’와 ‘*잠궈’ ………………………………………………………… 66
27. ‘들러서’와 ‘들려서’……………………………………………………… 69
28. ‘돼요’와 ‘*되요’… ……………………………………………………………… 72
29. ‘깨끗하지’와 ‘*깨끗치’……………………………………………………… 75
30. ‘깨끗잖다’와 ‘*깨끗찮다’…………………………………………………… 78
31. ‘디뎌’와 ‘*딛어’… ……………………………………………………………… 81
32. ‘가져’와 ‘*갖어’… ……………………………………………………………… 83
33. ‘설’과 ‘구정(舊正)’… ……………………………………………………… 86
34. ‘없음’과 ‘*없슴’… ……………………………………………………………… 88
35. ‘베풂’과 ‘*베품’… ……………………………………………………………… 91
36. ‘-습니다/-ㅂ니다’와 ‘-*슴니다/-*읍니다’………………………………… 94
37. ‘설렘’과 ‘*설레임’… ……………………………………………………… 97
38. ‘불리다’와 ‘*불리우다’……………………………………………………… 99
39. 마침표의 문법… ………………………………………………………………102
40. 날짜와 시각의 표기… ………………………………………………105
41. ‘주꾸미’와 ‘*쭈꾸미’… ………………………………………………… 107
42. ‘먹거리’와 먹을거리’……………………………………………………………109
43. ‘우리 대학’과 ‘*우리대학’……………………………………………… 111
44. ‘우리나라’와 ‘*우리 나라’……………………………………………… 114
45. ‘그동안’과 ‘*그 동안’…………………………………………………… 117
46. ‘한번’과 ‘한 번’… ………………………………………………………… 119
47. ‘5ㆍ18’과 ‘*5.18’……………………………………………………………… 121
48. 조사(助詞)의 띄어쓰기………………………………………………… 123
49. 의존 명사(依存名詞)의 띄어쓰기… ……………………………… 126
50. 조사와 의존 명사(依存名詞)의 구별……………………… 129
51. 한자어 접사의 띄어쓰기 ………………………………………… 131
52. 이름과 호칭의 띄어쓰기…………………………………………… 133
53. 의존 명사와 연결 어미의 구별 (1)… …………………… 136
54. 의존 명사와 연결 어미의 구별 (2)………………………… 139
55. ‘되다’의 용법과 띄어쓰기…………………………………………142
56. ‘짜장면’과 ‘자장면’ …………………………………………………… 145
57. ‘괴발개발’과 ‘개발새발’ ………………………………………………148
58. ‘바람’과 ‘*바램’ ……………………………………………………… 151
59. ‘빌리다’와 ‘빌다’ ……………………………………………………… 153
60. ‘수놈’과 ‘*숫놈’ ……………………………………………………… 156
61. ‘수퇘지’와 ‘*숫돼지’……………………………………………………… 159
62. ‘호두’와 ‘*호도’ ……………………………………………………… 162
63. ‘사돈’과 ‘*사둔’ ……………………………………………………… 165
64. ‘해콩’과 ‘*햇콩’ ………………………………………………………… 168
65. ‘메밀’과 ‘*모밀’ ………………………………………………………… 170
66. ‘학교’와 ‘*핵교’ ………………………………………………………… 173
67. ‘다르다’와 ‘틀리다’…………………………………………………… 176
68. ‘양복쟁이’와 ‘양복장이’ …………………………………………… 178
69. ‘웃어른’과 ‘*윗어른’ ………………………………………………… 181
70. ‘무’와 ‘*무우’ ……………………………………………………………… 183
71. ‘홑몸’과 ‘홀몸’ …………………………………………………………… 186
72. ‘모둠’과 ‘*모듬’ ………………………………………………………… 189
73. ‘빨강’과 ‘*빨강색’ ……………………………………………………… 192
74. ‘염치불고’와 ‘*염치불구’ ……………………………………………… 195
75. ‘붇다’와 ‘불다’ …………………………………………………………… 197
76. ‘붇다’와 ‘붓다’ ……………………………………………………………200
77. ‘송년회’와 ‘*망년회’ ……………………………………………………203
78. ‘동짓달’과 ‘섣달’ …………………………………………………………206
79. ‘새로워지라/새로워져라’와 ‘*새로워라’ ……………………209
80. ‘먹느냐’와 ‘*먹냐’ …………………………………………………… 212
81. ‘알맞은’과 ‘*알맞는’………………………………………………214
82. ‘-던’과 ‘-든’ ………………………………………………………… 216
83. ‘-던지’와 ‘-든지’ ……………………………………………………… 219
84. ‘고까’와 ‘꼬까’ ……………………………………………………………222
85. ‘며칠’과 ‘*몇일’ ……………………………………………………………225
86. ‘-이에요’와 ‘-*이예요’ ………………………………………………227
87. ‘-아니에요’와 ‘-*아니예요’…………………………………………230
88. ‘무너뜨리다’와 ‘무너트리다’…………………………………………233
89. ‘숙맥’과 ‘*쑥맥’ ………………………………………………………………235
90. ‘머윗대’와 ‘*머굿대’ …………………………………………………237
90. ‘개펄’과 ‘갯벌’ …………………………………………………………240
92. ‘목거리’와 ‘목걸이’………………………………………………………242
93. ‘그렇다’와 ‘그러다’……………………………………………………244
94. ‘그러고 나서’와 ‘*그리고……………………………………………247
95. ‘대로(大怒)’와 ‘*대노’ ……………………………………………250
96. ‘마오(요)’와 ‘*말아요’ ……………………………………………253
97. ‘아니요’와 ‘아니오’ …………………………………………………256
98. ‘예’와 ‘네’ ………………………………………………………………………259
99. ‘우렛소리’와 ‘*뇌성소리’………………………………………………262
100. ‘앙케트’와 ‘*앙케이트’ …………………………………………265
101. ‘비즈니스’와 ‘*비지니스’………………………………………268
102. ‘대통령 ○○○’와 ‘○○○ 대통령’……………………… 271
103. ‘뵈어’와 ‘*뵈워’ ………………………………………………………274
104. ‘오지랖’과 ‘*오지랍’……………………………………………277
105. ‘첫째’와 ‘첫 번째’………………………………………………280
 
 

Korean Booklist published in May...
Korean Booklist published in Apri..
Korean Booklist published in Aug...
Korean Booklist published in Jul...
Korean Booklist published in Jun...
Korean Booklist Published in May...
Korean Booklist Published in Apr...
Korean Booklist published in Mar...
Home | Products | About Us | My Account | Terms | Privacy Policy | Shipping & Handling Policy
B1 Korean Publishers Association B/D, 105-2, Sagan-dong, Jongno-gu, Seoul, 110-190, Korea
TEL : 02-734-9565 (in Korea) / 82-2-734-9565 (outside Korea) / FAX : 02-734-9563 / E-mail : hankinseoul@gmail.com
Business Registration Number : 101-81-90070 / Seoul Government Shopping Mall Registration Number : 01-1299
Copyright © 2012 SEOUL SELECTION. All Rights Reserved.                 Designed by Ebizcare.com